Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Opdrachtnemer

Timmy D'Hooghe
Bosduifstraat 2
2280 Grobbendonk
BTW BE-0841.488.460

Opdrachtgever

U, de klant, de opdrachtgever;

Bedrijf:
BTW-nr.:
Vertegenwoordigd door:
E-mailadres:

Eigendom & auteurschap

Eigendom

De Klant is eigenaar van alle Prestaties (inclusief intellectuele eigendomsrechten) zodra de Klant de Opdrachtnemer volledig heeft betaald.

De Klant geeft de Opdrachtnemer een eeuwigdurende, onbeperkte, royalty-vrije en niet-exclusieve licentie op de IE-rechten die ontstaan in de uitvoering van een Overeenkomst met de reikwijdte die de Opdrachtnemer nodig heeft om de (resultaten van de) Diensten te hergebruiken in toekomstige projecten.

Auteurschap

Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer de Prestaties mag presenteren in het portfolio van Opdrachtnemer en op websites, gedrukte literatuur en andere media, met als doel herkenning.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Opdrachtgever zal alle nodige toegangen verstrekken voor zover de Opdrachtnemer deze nodig heeft om zijn werkzaamheden vlot te kunnen uitvoeren.

Elke partij belooft aan de andere partij dat zij informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk en niet-openbaar niet zal delen met een derde partij, tenzij de bekendmakende partij eerst schriftelijke toestemming geeft. Elke partij dient deze verplichtingen na te komen, ook na beëindiging van de Overeenkomst.

Niet-werving

Totdat deze Overeenkomst eindigt, zal Opdrachtnemer werknemers of dienstverleners van Klant niet aanmoedigen om om welke reden dan ook te stoppen met werken voor de Klant.

Vertegenwoordigingen

Elke partij belooft aan de andere partij dat zij de bevoegdheid heeft om al haar verplichtingen onder deze Overeenkomst aan te gaan en uit te voeren.

Looptijd en opzegging

Elke partij kan deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door middel van een schriftelijke opzegtermijn van 14 dagen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer betalen voor alle werkzaamheden die bij het einde van de Overeenkomst zijn voltooid en eventuele gemaakte kosten aan Opdrachtnemer vergoeden. Indien Opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig beëindigd in de loop van een project waarvoor een offerte goedgekeurd werd, dan is het volledige bedrag van de offerte verschuldigd.

Beperking van aansprakelijkheid

De Prestaties van de Opdrachtnemer worden verkocht "zoals ze zijn". De klant heeft de plicht geleverde producten en diensten te controleren op onjuistheden en deze binnen 14 dagen na oplevering te melden, hij aanvaardt elke aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit, in geen geval kan WebApp aansprakelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg van het gebruik van de verkochte software.

Vrijwaring

De Opdrachtgever stemt ermee in de Opdrachtnemer te vrijwaren van alle schade, aansprakelijkheden, kosten, verliezen of uitgaven die voortvloeien uit een claim, eis of actie door een derde partij als gevolg van het werk dat de Opdrachtnemer heeft uitgevoerd onder deze overeenkomst.

Offerte

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Een offerte is 14 dagen geldig, nadien kunnen prijzen en timing wijzigen.

Een voorschot van 35% is verschuldigd bij het goedkeuren van de offerte en voor de start van het project, het overige bedrag wordt gefactureerd bij oplevering, tenzij anders bepaald in de offerte.

Betaling

Facturen dienen binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij op de factuur een andere vervaldag staat. Protest dient binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend verstuurd te worden. Bij niet-betaling van het volledige bedrag op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Daarnaast heeft de Opdrachtnemer het recht alle dienstverlening op te schorten tot het volledige bedrag en eventuele kosten betaald zijn, en alle andere, zelfs de niet vervallen facturen onmiddellijk op te eisen.

Algemeen

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen aan een van de partijen dienen schriftelijk te zijn en per e-mail of aangetekende post te worden bezorgd. Kennisgevingen moeten worden afgeleverd op het (de) adres(sen) van de partij vermeld op de factuur of offerte.

Nietigheid

Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vervangt alle andere Overeenkomsten (zowel schriftelijk als mondeling) tussen de partijen.

Vragen over deze voorwaarden?